Стратегія селекції соняшнику на підвищення якості олійної продукції

  • В. Кириченко -
  • К. Макляк -
  • В. Коломацька -
  • Н. Кузьмишина -

Анотація

Мета. Дослідити успадкування селекційно-генетичних детермінантів у F1 та наступних поколіннях соняшнику, що визначають підвищений уміст жирних кислот, вітаміну Е та його складових: α-, β-, γ- σ-ізомерів токоферолу в поєднанні з морфо-біологічними ознаками: умістом олії, білка, висотою рослини, продуктивністю рослини, масою 1000 насінин в умовах, різних за роками випробувань, та створити нові ізолінії на основі високоефективних за антиоксидантною активністю ліній-відновників фертильності пилку. Методи. Гібридизація в селекції соняшнику з оцінкою на лабораторному обладнанні якості олії за вмістом ізомерів токоферолів, основних жирних кислот та за антиоксидантною активністю. Насіння інбредних поколінь вирощено в умовах східної частини Лісостепу України. Результати. Проведено дослідження варіабельності жирних кислот, ізомерів токоферолів, антиоксидантної активності в насінні зразків генетичних ресурсів соняшнику, зокрема джерел, створених у провідних наукових центрах; робочої колекції ліній вітчизняної селекції; гібридах F1 і гібридних популяціях різного рівня інбридингу з оцінкою в лабораторних і польових умовах у різні роки, впродовж 2015–2020 рр. Оцінку рівня токоферолів сумарно й окремих ізомерів α, β, γ, σ та антиоксидантної активності визначали методом рідинної хроматографії на хроматографічній системі Smartline фірми «Knauer» (Німеччина). Рівень розвитку основних цінних господарських ознак оцінювали в різні періоди онтогенезу рослин. Установлено варіабельність ізомерів токоферолів α — з коливаннями 1,01–56,79 мг%; β — 0,004–57,84; γ — 0,004–34,58; σ — 0,004–17,15 мг%. Запропоновано класифікацію за розподілом, який використовують у доборах новостворених поколінь соняшнику та при розробці стандартів якості на вміст токоферолів в олії. Доведено, що γ-ізомер має найбільший рівень антиоксидантної активності. Це сприяє використанню олії такого типу, яка в десятки разів підвищує стійкість до окислення. Визначено показники суми ізомерів, що має значення для селекції соняшнику, та якість олії за допомогою класичних селекційно-генетичних методів. Методом інбридингу рослин, отриманих унаслідок схрещувань із донорами підвищеного вмісту токоферолів та подальшого лінійного добору, виділено нові ізолінії зі зміненим умістом, які характеризуються цінними господарськими ознаками. Новостворені лінії Х1716В; Х1717В; Х1719В і Х1729В мають сумарний уміст токоферолів на рівні 41,29–48,26 мг% із різним рівнем окремих ізомерів, що збагачує базу Національного центру генетичних ресурсів рослин України. Висновки. Ідентифіковано наявні генотипи та створено нові лінії з різним умістом ізомерів токоферолів та антиоксидантною активністю. Поліпшено показники цінних господарських ознак — висоту рослини, масу 1000 насінин, продуктивність рослини, уміст олії в насінні, уміст окремих жирних кислот, стійкість до хвороб, рівень відновлення фертильності пилку, комбінаційну здатність.
Опубліковано
2022-05-25