Розробка та обґрунтування нового методу теоретичного дослідження коливальних процесів функціонування сільськогосподарських машин і машинних агрегатів

  • В. Булгаков -
  • В. Адамчук -
  • В. Надикто -
  • М. Ружило -

Анотація

Мета. Підвищення ефективності оброблення і представлення результатів експериментальних досліджень випадкових коливальних процесів сільськогосподарських машин і машинних агрегатів. Методи. Під час виконання досліджень використано основні положення вищої математики, зокрема математичної статистики та дисперсійно-кореляційного аналізів статистично випадкових процесів. Результати. Для досягнення поставленої мети запропоновано систему координат із представленим у ній нестаціонарним за математичним сподіванням випадковим процесом повернути на кут, який дорівнює куту нахилу апроксимуючої цей випадковий процес прямої. Подальший алгоритм дій передбачає перерахунок ординат нестаціонарного випадкового процесу у новій (повернутій) системі координат. Порівняння статистичних характеристик нестаціонарного і стаціонарного процесів свідчить, що на статистичному рівні 0,05 нуль- гіпотеза про рівність їх середніх значень (за t-критерієм Стьюдента) і дисперсій коливань (за F-критерієм Фішера) відхиляється. Нормована кореляційна функція стаціонарного випадкового процесу водночас, на відміну від нестаціонарного, характеризується нормальним її перебігом. Висновки. На підставі проведених теоретичних досліджень отримано нову аналітичну залежність (5), використання якої дає змогу привести до стаціонарного лінійно нестаціонарний за математичним сподіванням масив даних випадкового коливного процесу сільськогосподарських машин і машинних агрегатів за статистичного оброблення результатів експериментальних досліджень. Адекватність розробленої аналітичної залежності (5) підтверджується прийнятним характером перебігу нормованої кореляційної функції випадкового коливального процесу, приведеного до стаціонарного.
Опубліковано
2022-06-25