Зарубіжна практика підвищення доступності продовольчих товарів для різних верств населення в контексті трансформації продовольчих систем в Україні

  • М. Сичевський -
  • О. Митченок -

Анотація

Мета. Проаналізувати та узагальнити зарубіжну практику підвищення доступності продовольчих товарів для громадян різних категорій. Розкрити особливості урядових програм у цій сфері за кордоном і сформувати пропозиції для України. Методи. Дослідження враховує результати власних наукових розробок та досліджень відомих учених-аграрників. У межах дослідження застосовано системний аналіз, синтез та узагальнення інформації, діалектичне наукове пізнання, групування та конкретизацію. Результати. Узагальнено інструментарій державної політики в окремих країнах світу, спрямований на подолання викликів доступності продовольчих товарів. У межах урядових заходів з підвищення доступності продовольства провідну роль відіграють соціальні інструменти підтримки платоспроможного попиту, підвищення фізичної та економічної доступності продовольчих товарів. Урядові продовольчі програми багатьох країн інтегровані або взаємопов’язані із державними програмами підтримки сільського господарства. Доведено поширення практики таргетування урядових програм підвищення доступності продовольчих товарів для підтримки стійкості малих сільськогосподарських господарств. Проаналізовано методологічні аспекти реалізації урядових програм продовольчої допомоги населенню. Наведено приклади організації системи, форм і методів постачання продовольчих наборів, інституційної основи та змісту таких цільових програм підтримки. Висновки. На відміну від більшості країн в Україні слабо розвинуті інструменти підвищення доступності продовольчих товарів для вразливих верств населення. Врегулювання питання доступності продовольчих товарів в Україні потребує реалізації системного підходу завдяки одночасному впровадженню цільових програм, інструментів місцевого розвитку та сприяння формуванню прямих контрактів між споживачами та виробниками продовольчих товарів.
Опубліковано
2022-06-25