Вплив удобрення та вапнування на баланс і вміст форм калію в дерново-підзолистому ґрунті

  • В. Польовий -
  • Л. Ященко -
  • Г. Ровна -
  • Т. Колесник -

Анотація

Мета. Визначити вплив побічної рослинницької продукції та мінеральних добрив у поєднанні з різними дозами доломітового борошна на баланс і вміст різних форм калію в дерново-підзолистому зв’язно-піщаному ґрунті. Методи. Польові (вивчення впливу удобрення і вапнування на зміну вмісту калію в ґрунті), лабораторні (визначення вмісту форм калію в ґрунті), розрахункові (оцінка статей балансу калію), статистичні (дисперсійний аналіз достовірності результатів досліджень). Результати. Дослідженнями впродовж 2-х ротацій 4-пільної сівозміни встановлено, що вапнування 1,9–5,6 т доломітового борошна з подальшим щорічним зароблянням у ґрунт у середньому 5 т побічної продукції сільськогосподарських культур у поєднанні з унесенням мінеральних добрив дозою N112Р87К105 на 1 га сівозмінної площі створили додатний баланс калію в ґрунті за його інтенсивності 167–206%. Швидке нарощування вмісту рухомого калію в ґрунті у цих варіантах спостерігалося лише впродовж перших 4-х років досліджень, у наступні роки він варіював у межах досягнутого рівня. Удобрення і вапнування позитивно вплинуло на вміст усіх доступних для рослин форм калію: водорозчинного, обмінного і необмінного. За 8 років досліджень їхній уміст збільшився відповідно на 57,1–121; 40,5–59,5 і 7,8–12,3%. Висновки. Використання на фоні вапнування та удобрення побічної продукції культур сівозміни дає змогу повернути в ґрунт 74,0–76,3% від господарського виносу калію і в поєднанні з унесенням на 1 га сівозміни 105 кг/га калію з мінеральними добривами створити додатний баланс елемента на рівні 82,8–88,1 кг/га. Уміст рухомих форм калію в шарі ґрунту 0–20 см у перші 4 роки досліджень у варіантах з удобренням зріс з 53–57 до 89–102 мг/кг ґрунту, у наступні 4 роки майже не збільшувався з певним варіюванням за роками. Під впливом досліджуваних складових системи удобрення в сівозміні зростав уміст усіх форм калію в ґрунті — водорозчинного, обмінного і необмінного. Порівняно з контролем унесення N112Р87К105 на 1 га сівозмінної площі сприяло збільшенню їх умісту відповідно на 21,4 і 16,2%, за поєднання 3,8 т СаМg(СО3)2 і N112Р87К105 — відповідно на 57,1–121; 40,5–59,5 і 7,8–12,3%. Проте збільшення дози доломітового борошна з 3,6 до 5,8 т/га у системі удобрення сівозміни істотно не підвищувало вміст необмінного калію в шарі дерново-підзолистого ґрунту 0–20 см.
Опубліковано
2022-07-25