Порівняльна ефективність короткоротаційних сівозмін за секвестраційною здатністю та агроенергетичною продуктивністю

  • О. Демиденко -

Анотація

Мета. Порівняти ефективність 5- та 3 і 4-пільних сівозмін за здатністю відтворювати параметри родючості чорнозему типового та формувати високий рівень продуктивності та агроекологічної й енергетичної ефективності для умов Лівобережного Лісостепу України. Методи. Польовий, агрохімічний (відбір зразків і визначення загального гумусу в шарі ґрунту 0–30 см), статистично-розрахунковий (для обґрунтування достовірності отриманих результатів і розроблення статистичних моделей взаємозв’язків), агроекономічний та енергетичний (для визначення економічних і енергетичних показників різноротаційних сівозмін). Дослідження проводили на Драбівському дослідному полі в стаціонарному досліді, який закладено в 1967 р. й налічує 29 різноротаційних сівозмін. Результати. Між накопиченням енергії в гумусі та кормових одиницях і виходом кормових одиниць у сівозмінах зв’язок був на рівні R=+0,45–0,48±0,02, а на одиницю зростання енергії в гумусі припадає 0,017 т/га к. од. та 0,11 ГДж/га. За сівозмін із довгою ротацією між умістом гумусу та виходом к. од. виявлено прямий кореляційний зв’язок R=+0,45–0,50±0,02; R2=0,21–0,25, а між умістом гумусу та енергоємністю к. од. зв’язок був прямим на рівні R=+0,50–0,51±0,01; R2=0,25–0,27, на одиницю зростання вмісту гумусу припадає 0,5 ГДж/га, що в 1,97 та 1,93 раза менше порівняно із сівозмінами короткої ротації. Між секвестрованим С–СО2 в гумус і виходом к. од. установлено прямий кореляційний зв’язок R=0,51–0,52±0,02; R2=0,27–0,28, а на одиницю залученого С–СО2 у гумус припадає 0,017 т/га к. од. Аналогічно між С–СО2 у гумусі та енергоємністю к. од. зв’язок був на рівні R=+0,53–0,54±0,02; R2=0,28–0,29, а на одиницю залученого С–СО2 у гумус припадає 0,098 ГДж/га енергії в к. од. Короткоротаційні сівозміни мали вищу секвестраційну здатність і продуктивність. Висновки. Застосування 3–4-пільних сівозмін призводить до зниження їхньої секвестраційної здатності, виходу кормових одиниць, недоотримання чистого прибутку, але при цьому зростає їхня енергетична ефективність, знижуються технологічні затрати на вирощування складових культур сівозмін із забезпеченням стабільної продуктивності в часі порівняно з 5-пільними сівозмінами.
Опубліковано
2022-08-25