Просторово-часова нерівномірність забезпечення ґрунтів рухомими мікроелементами

  • М. Мірошниченко -
  • С. Коваленко -

Анотація

Мета. Установити розміри просторового та часового варіювання вмісту рухомих мікроелементів у орному шарі зональних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України. Методи. Польовий, моніторінгу грунтів, лабораторно- аналітичний — для визначення в ґрунті рухомих форм мікроелементів методом атомно-абсорбційної спектрометрії за екстрагування амонійно-ацетатним буферним розчином із рН 4,8 та статистичний. Дослідження проводили впродовж 2018–2020 рр. на 2-х ґрунтово-агрохімічних полігонах — «Новий Коротич» і «Дослідне», розташованих на території ДП ДГ «Ґраківське» ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського. Ґрунтовий покрив одного з них становлять чорноземи опідзолені та темно- сірі опідзолені ґрунти, іншого — чорноземи типові та їх різновиди. Кожний із полігонів поділено на 24 ділянки, на яких двічі на рік (квітень–травень і вересень–жовтень) визначали рН сольовий, органічний карбон, вологість та рухомі Zn, Cu, Mn в орному шарі ґрунту. Результати. Упродовж періоду досліджень середні параметри рН сольового на першому полігоні варіювали від 4,4 до 5,0, на другому — від 5,8 до 6,1. На першому полігоні середній уміст Zn зростав з весни до осені з 0,63 до 0,81 мг/кг, Cu — з 0,25 до 0,38, Mn — з 20,0 до 27,5 мг/кг. І навпаки, на чорноземах типових уміст Zn зменшувався з весни до осені з 0,79 до 0,52 мг/кг, Cu — з 0,35 до 0,16 мг/кг, Mn істотно не змінювався. Усередині кожного полігона спостерігався дуже високий рівень варіації, особливо для Zn та Cu. Однак осередки концентрації чи збіднення ґрунту на рухомі мікроелементи здебільшого не мали сталого розташування. Просторовий розподіл pH мав істотну від’ємну кореляцію з Mn, а в окремі періоди спостережень — також із Zn. Висновки. Рухомі Zn, Cu і Mn мають істотну часову динаміку в орному шарі зональних ґрунтів Лівобережного Лісостепу, яка проявилася в збільшенні їхнього вмісту з весни до осені за кислої реакції середовища та зниженні Zn і Cu за близьких до нейтральних значень рН. Варіабельність мікроелементів усередині кожного полігона була високою, коефіцієнти варіації становили 25–71% для Zn, 28–76 — Cu та 9–52% — для Mn. Найтісніший від’ємний зв’язок умісту Mn з рН ґрунту (коефіцієнти кореляції –0,4––0,85) відзначали в зразках дослідного полігона «Новий Коротич» за періоди досліджень.
Опубліковано
2023-04-25