Академік В. І. Вернадський — учений-природознавець світового виміру, один із фундаторів вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи

  • В. Вергунов -

Анотація

Мета. Висвітлити основні віхи життєвого та творчого шляху доктора природничих наук, академіка В.І. Вернадського, його внесок у становлення галузевого дослідництва. Методи. Загальнонаукові — аналіз, синтез, класифікація; історичні — проблемно-хронологічний, порівняльно- історичний, ретроспективний. Особлива увага надається біографічному методу як засобу реконструкції життєвої біографії вченого. Результати. Розкрито запропоновану В.І. Вернадським модель координуючих організаційних засад галузевого дослідництва в Україні у роки перших сподівань на державність, його роль в організації Сільськогосподарського вченого комітету України як предтечі Національної академії аграрних наук України. Узагальнено основоположні висновки з питань теорії та практики морфолого-генетичного ґрунтознавства, опрацьовані вченим спільно з професором В.В. Докучаєвим. Висновки. Розроблений В.І. Вернадським механізм галузевого дослідництва ґрунтується на: виконанні досліджень при постійно діючих інституціях (дослідні господарства, станції та інститути); комплексі лабораторних, вегетаційних і польових, а також аналітичних досліджень з використанням спеціально розроблених методик; державному бюджетному замовленні. Ученими вперше у світовій ґрунтознавчій практиці обґрунтовано генетичний зв’язок між різноманітними типами ґрунтів, з одного боку, та елементами рельєфу — з іншого, розкрито біологічний фактор ґрунтоутворення і роль у цьому процесі живої речовини та продуктів її життєдіяльності. Це стало методичною основою для створення ґрунтових карт країни для потреб сільськогосподарського виробництва. Як наслідок, розпочався активний розвиток галузевого дослідництва, насамперед дослідницької мережі, що стало обов’язковою умовою подальшого розвитку аграрного сектору держави.
Опубліковано
2023-04-25