Агроресурсний потенціал меліорованих земель гумідної зони України

  • Ю. Тараріко -

Анотація

Мета. Оцінити сучасний стан використання меліорованих земель гумідної зони України та опрацювати напрями підвищення ефективності їх використання, спираючись на конкретні кількісні показники врожайності окремих культур і продуктивності сівозмін за поліпшення умов зволоження й сівозмінного фактора. Методи. Польовий дослід, системне узагальнення, аналіз і синтез, порівняння, імітаційне комп’ютерне моделювання. Результати. Висвітлено тенденції змін гідротермічних умов у регіоні з урахуванням їх впливу на структуру посівних площ і врожайність польових культур. Стосовно існуючих та очікуваних кліматичних змін обґрунтовано необхідність підвищення водності територій шляхом оптимізації умов зволоження в посушливі періоди вегетації. Встановлено потенціал біопродуктивності основних типів ґрунтів на природному фоні родючості за оптимізації поживного, водно­повітряного режимів та сівозмінного фактора. Оцінено врожайність культур і продуктивність сівозмін за різних галузевих структур меліорованих агро­екосистем Полісся. Систематичне застосування науково обґрунтованих систем удобрення дає змогу підвищити запаси гумусу в дерново­підзолистому ґрунті до 30 т/га, збільшити його забезпеченість рухомими формами азоту, фосфору і калію з низької й середньої до високої і дуже високої. Додаткова оптимізація водно­повітряного і сівозмінного факторів у Лівобережному Поліссі на природному фоні родючості сприяє підвищенню продуктивності окультурених дерново­підзолистих ґрунтів із 4,5 т к.од./га до 19 т к.од./га; в Правобережному Поліссі на оглеєних дерново­підзолистих ґрунтах — із 2 до 10 т к.од./га; в Західному Поліссі на органогенних ґрунтах — із 4 до 14 т к.од./га. Наведено економічну ефективність різних варіантів використання осушуваних земель. Наведено першочергові заходи щодо ефективного використання меліорованих земель гумідної зони. Висновки. Потенціал біопродуктивності осушуваних земель Полісся може сягати 20 т к.од./га. Формування адаптованої до наявного агроресурсного потенціалу галузевої структури аграрного виробництва дасть змогу отримувати чистий дохід на рівні 200 тис. грн/га. Для забезпечення ефективного використання меліорованих земель гумідної зони слід вжити першочергових заходів, зокрема розробити та прийняти стратегію ефективного використання осушуваних земель.
Опубліковано
2018-09-25