Оцінка адаптивних ознак сортів та номерів хмелю

  • І. Штанько -

Анотація

Мета. Провести оцінювання параметрів урожайності, адаптивності нових генотипів і зареєстрованих сортів (стандартів) хмелю різного селекційного походження та виділення на його основі найбільш цінних для селекції і виробництва генотипів. Методи. Польові — для визначення ознак рослин сортів та номерів за методиками селекційних досліджень з хмелем ІСГП та методиками UPOV; математико­статистичні — для виявлення параметрів екологічної пластичності і стабільності, достовірності дослідів; системного аналізу та узагальнення. Результати. Використано метод, що ґрунтується на випробуванні генотипів у багаторічному дослідженні при різних умовах середовища (року) за показниками коефіцієнта регресії (екологічної пластичності), за варіюванням стабільності ознаки (відхилення від лінії регресії) та за узагальненою баловою оцінкою практичної значимості. Середня врожайність по досліду становила 1,88 т/га, а найвищу продуктивність продемонстрували селекційні номери 7031 (2,29 т/га), 6007 (2,23 т/га), А–265 (2,10 т/га), врожайність на рівні 2,0 т/га була у номерів 7042, 5970а та 7007. Ці самі генотипи мали позитивні показники генотипового ефекту прояву ознаки. Виділено номери з більшим коефіцієнтом регресії (bі>1,0): А­265, 6007, 7009, 7042 та 7043. Слов’янка та 7007 характеризуються середнім рівнем екологічної пластичності (bi≈1). Альта, Промінь, Гайдамацький, 5970а, 6034, 7031 слабко реагують на зміну умов вирощування і мають нижчу екологічну пластичність (bі<1,0). За стабільністю урожайності (квадратичне відхилення від регресії Si2 близьке до нуля) визначено сорти Альта, Слов’янка, Промінь, Гайдамацький і номери 5970а, 6034, 7031, які мають середню та низьку екологічну пластичність. Для номерів А­265, 6007, 7009, 7042, 7043 з високим рівнем екологічної пластичності характерним є більш значиме варіювання стабільності досліджуваної ознаки (Si2 0,12–0,94). Висновки. За узагальненою оцінкою практичної значимості найбільш пристосованими до змін умов вирощування в зоні Полісся слід вважати генотипи 6007, А­265, 7042.
Опубліковано
2019-07-25