Науково-інноваційне забезпечення розвитку агропромислового виробництва Центрального регіону

  • І. Семеняка -
  • О. Гайденко -
  • Г. Томашина -

Анотація

Мета. Наповнення аграрного ринку Центрального регіону України науково­інноваційною продукцією та підвищення рівня розвитку сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах господарювання. Методи. Статистично­економічний аналіз, моделювання, анкетування, порівняння, синтез. Результати. Розроблено науково­організаційні підходи та ринково­орієнтований інструментарій експериментального виробництва і трансферу наукоємної продукції в АПК регіону, а також проведено оцінку сучасного стану та перспектив інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Напрацьовано пропозиції щодо наповнення аграрного ринку інноваційною продукцією шляхом: надання науково­консультаційних та інформаційних послуг через організацію конференцій, семінарів, «Днів поля», «Круглих столів», курсів, виставок­ярмарків; створення науково­демонстраційних та технологічних полігонів, показових ферм; публікацій у виданнях, виступів по радіо і телебаченню, розповсюдження буклетів та видання рекомендацій. Створено банк даних завершених наукових розробок (інновацій), що рекомендуються для освоєння в ґрунтово­кліматичних умовах Кіровоградщини та сформовано портфель для замовлень інноваційної продукції (насіння, племресурси, технічні засоби тощо). Висновки. Аналіз ефективності роботи сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області доводить, що стабільний фінансово­економічний стан у даний час мають ті з них, які впроваджують у своїй діяльності інноваційні розробки та постійно або досить часто використовують наукові досягнення за виробництва сільськогосподарської продукції. У переважній більшості це досить великі агропідприємства, які оновлюють основні виробничі фонди та щорічно поновлюють сортовий склад вирощуваних культур. Застосування інновацій забезпечує стійке економічне зростання, підвищує виробничий та соціальний розвиток суспільства, гарантує економічну безпеку та стабільність.
Опубліковано
2019-07-25