Наукові та технологічні основи органічного луківництва

  • В. Кургак -
  • У. Карбівська -
  • С. Панасюк -
  • Я. Гавриш -

Анотація

Мета. Обґрунтувати наукові і технологічні основи розвитку органічного луківницта. Методи. Загальнонаукові — гіпотез, індукції і дедукції, аналогії, узагальнення; спеціальні — польовий, лабораторний, математикостатистичний, розрахунковопорівняльний. Результати. Сформовано наукові і технологічні основи органічного луківницта, які передбачають введення комплексу заходів не тільки з виробництва екологічно безпечних кормів для тварин з максимальним використанням біологічних чинників інтенсифікації, а й збереження навколишнього середовища, зокрема ґрунтів, водних джерел, біорізноманіття. Основними практичними заходами підвищення продуктивного довголіття бобових у сіяних лучних бобовозлакових агроценозах є правильний добір компонентів з урахуванням екологобіологічних і ценотичних чинників, запровадження способу розміщення злакових і бобових компонентів. Це передбачає почергове розміщення злакових і бобових компонентів в окремі рядки з неширокими міжряддями або вузькі смуги, заміну бобових компонентів за роками користування в бобовозлакових травостоях та ін. Висновки. Створення багаторічних сіяних травостоїв з підвищеним умістом бобових — один із найперспективніших напрямів ведення органічного луківницта. Продуктивність бобовозлакових агроценозів з різними бобовими компонентами без унесення добрив на сірих лісових ґрунтах коливається в межах 7–10 т/га сухої маси, що в 1,7–2,5 раза більше порівняно зі злаковим травостоєм. Поміж бобовозлакових травостоїв найпродуктивнішими з найбільшим нагромадженням симбіотичного азоту в межах 150–170 кг/га є люцернозлакові ценози. Слід мати на увазі, що як природоохоронний захід на природних кормових угіддях бажано застосовувати фітомеліорацію, коли замість хімічних меліорантів (вапно, доломітове борошно, гіпс та ін.), які забруднюють навколишнє середовище, висівають багаторічні трави, стійкі до підвищеної кислотності чи засоленості ґрунту.
Опубліковано
2019-11-25