Техніко-економічний аналіз проєктних рішень технологічного комплексу промислового виробництва ентомофагів

  • В. Крутякова -

Анотація

Мета. Визначити зв’язок економічних і конструктивних технічних характеристик основного устаткування для утримання комах і знайти вимоги, що мінімізують технологічну собівартість його виготовлення. Методи. Теоретичні дослідження виконано за відомою методикою параметричного технікоекономічного аналізу. Основним підходом до вирішення оптимізаційного завдання було обрано визначення діапазонів значень технічних параметрів, які мінімізують собівартість, без обчислення власне її значень. Під час розробки математичних моделей прийнято припущення, що грошові витрати на матеріали та заробітну плату для виготовлення певного пристрою вважаються прямо пропорційними площі його оболонки або довжині його ребер. Результати. Проведено технікоекономічний аналіз основного устаткування для утримання комах (сажків і боксів) з метою визначення їх оптимальних площ для мінімізації технологічної собівартості виготовлення устаткування. Розроблено математичну модель собівартості виготовлення устаткування як функції геометричних розмірів сажка та боксу. Для мінімізації зазначеної собівартості вибрано незалежні параметри, за якими здійснюється оптимізація, а саме: кількість сажків у боксі, робоча площа одного сажка, загальна площа боксу. Всі інші параметри регламентовано технічними вимогами і вважаються заданими. Аналіз моделі свідчить, що всередині заданого діапазону площ цільова функція не має екстремуму, оскільки в зазначеному діапазоні її перша похідна завжди від’ємна (не дорівнює нулю). Тому екстремум (мінімум) досягається лише на межі заданого діапазону площ, тобто за максимальних значень площ сажка та боксу. Висновки. Вартість устаткування, яка оцінюється через технологічну вартість його виготовлення, буде мінімальною за максимально можливих значень площ сажка і боксу. Обмеження цих значень залежатимуть від технічних вимог: ергономічності, міцності та ін. Зі збільшенням розмірів сажка з 25   25 см до 25   50 см приведені витрати на матеріали для виготовлення скорочуються на 6%, а на оплату праці — на 25%. При збільшенні продуктивності на 62% технологічна собівартість комплексу зменшується на 2%. Обґрунтовані в роботі підходи істотно поліпшують економічні показники технологічного комплексу.
Опубліковано
2019-11-25